Index |CV/Biograph|Works|Qiuzhuang Project|Diary|Criticism|Event|Contact|Links

 

Login
Uesername:
Password:
 
Serch

9 有两件意料之外的事情 张世杰大爷前天去世!哀悼! :
正在进行的工作   | Date :2013-06-29 |  From :iamlimu.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我计划在图书馆门口种上一片玉米,围栏用丹尼尔-布伦的条纹画。本来计划把这些条纹画画在王合东的楼上的,可是因为他的楼房面临拆迁,他不居住在这栋房子里。我担心这些画展示在墙上,只是起到装饰效果,并不能和他的生活发生关系。如果这样,这个作品就会很飘,没有份量。父亲听说我要花很多钱找铝合金工人来制作围栏,他就开始阻拦我,他觉得我在乱花钱,起不到什么作用。
按此在新窗口打开图片
樊静思和王高礼大爷开始帮我制作丹-弗莱文的55个环形灯装置,他们担心装置放在户外遭到破坏,就将这个装置做成活动的,白天挂在户外的墙上,晚上收回家里去。也许这是个好主意,只是收来收去有些麻烦,不过却解决了雨淋的问题。

杨高举继续开始制作约翰-考美林的“HI HA”上的闪烁灯光装置。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© iamlimu.org 2011 NdThHIA3 于 2014-05-20 00:39 AM 发表评论: 
百度一下的意思 www.baidu.com

 Hj4ObwHC 于 2014-05-18 11:58 PM 发表评论: 
百度一下的意思 www.baidu.com