Index |CV/Biograph|Works|Qiuzhuang Project|Diary|Criticism|Event|Contact|Links

 

Login
Uesername:
Password:
 
Serch

9 Andy Warhol-Mao Tse Tung in Qiuzhuang 张世杰大爷前天去世!哀悼! :
有两件意料之外的事情   | Date :2013-06-29 |  From :iamlimu.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

按此在新窗口打开图片
有两件意料之外的事情:1,村里的一个小伙子(樊梦)在装修自己的楼房,他模仿Sol LeWitt的“物体,抽象结构”制作了一个相同的结构,作为储物架安装在墙壁上。当然,他模仿的不是很像。2,李太金叔叔来邀请我在他的新房子里再做一幅Sol LeWitt“物体,墙画”,并且都他自己来决定底色。同时,我也和他商量把Carl Andre的25块钢板安置在他新房子的地面上。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© iamlimu.org 2011 NdThHIA3 于 2014-05-20 00:39 AM 发表评论: 
百度一下的意思 www.baidu.com

 Hj4ObwHC 于 2014-05-18 11:58 PM 发表评论: 
百度一下的意思 www.baidu.com